Cao đẳng nghề Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ

 

 

Mă môn học

Tên môn học

 

Thời gian đào tạo (giờ)

TS

LT

Thực hành

KT

TH

BT

I.

Các môn học chung

450

220

200

 

30

MH 01

Chính trị

90

60

24

 

6

MH 02

Pháp luật

30

21

7

 

2

MH 03

Giáo dục thể chất

60

4

52

 

4

MH 04

Giáo dục quốc  pḥng và an ninh

75

58

13

 

4

MH 05

Tin học

75

17

54

 

4

MH 06

Ngoại ngữ

120

60

50

 

10

II.

Các môn học đào tạo nghề bắt buộc

2.910

815

1632

330

133

II.I

Các môn học cơ sở

615

310

249

15

41

MH 07

Pháp luật kinh tế

30

15

13

 

2

MH 08

Nguyên lư thống kê

45

25

17

 

3

MH 09

Kinh tế vi mô

60

30

26

 

4

MH 10

Nguyên lư kế toán

60

30

26

 

4

MH 11

Marketing căn bản

45

25

17

 

3

MH 12

Toán kinh tế

60

30

26

 

4

MH 13

Soạn thảo văn bản

30

15

13

 

2

MH 14

Quản trị học

60

30

26

 

4

MH 15

Kinh doanh quốc tế

45

25

17

 

3

MH 16

Quản trị chất lượng

45

25

17

 

3

MH 17

Hành vi tổ chức

75

30

25

15

5

MH 18

Tin học ứng dụng trong kinh doanh

60

30

26

 

4

II.2

Các môn học chuyên môn nghề

2295

505

1383

315

92

MH19

Ngoại ngữ chuyên ngành

90

60

24

 

6

MH20

Quản trị Marketing

60

30

26

 

4

MH21

Quản trị chuỗi cung ứng

60

20

21

15

4

MH 22

Thống kê doanh nghiệp

60

20

36

 

4

MH23

Tài chính doanh nghiệp

90

45

40

 

5

MH24

Tài chính tín dụng

60

30

26

 

4

MH25

Tâm lư kinh doanh

45

15

12

15

3

MH26

Kinh tế thương mại và dịch vụ

60

20

21

15

4

MH 27

Quản trị dự  án đầu tư

75

30

25

15

5

MH 28

Hệ thống thông tin quản lư

45

20

22

 

3

MH 29

Kế toán doanh nghiệp

75

20

50

 

5

MH 30

Phân tích hoạt động kinh doanh

60

20

36

 

4

MH 31

Quản trị văn pḥng

45

20

22

 

3

MH 32

Quản trị nhân lực

90

30

24

30

6

MH 33

Quản trị kinh doanh và tác nghiệp

90

30

24

30

6

MH 34

Quản trị doanh nghiệp

120

30

52

30

8

MH 35

Chiến lược và kế hoạch kinh doanh

120

45

37

30

8

MĐ 36

Thực hành nghề nghiệp

410

20

245

135

10

MĐ 37

Thực tập tốt nghiệp

640

 

640

 

 

 

Tổng cộng

3360

1035

1832

330

163

 

* Thi tèt nghiÖp.

Sè TT

M«n thi

H×nh thøc thi

Thêi gian thi

1

ChƯnh tr̃

ViƠt, vÊn ®¸p, tr¾c nghiÖm

120 phót

2

KiƠn thøc, kü n¨ng ngh̉

 

 

 

-         Lư thuyƠt ngh̉

ViƠt, vÊn ®¸p, tr¾c nghiÖm

120 phót

 

-         Thùc hµnh ngh̉

Bµi thi thùc hµnh

8h