Trung cấp nghề Điện công nghiệp

 

*Danh mục các môn học, mô-đun đào tạo bắt buộc và phân bổ thời gian :

 

Mă MH, MĐ

 

Tên môn học, mô đun

Thời gian của môn học, mô đun (giờ)

Tổng số

Trong đó

Lư thuyết

Thực hành

Kiểm tra

I

Các môn học chung

210

106

87

17

MH 01

Chính trị

30

22

6

2

MH 02

Pháp luật

15

10

4

1

MH 03

Giáo dục thể chất

30

3

24

3

MH 04

Giáo dục quốc pḥng

45

28

13

4

MH 05

Tin học

30

13

15

2

MH 06

Ngoại ngữ

60

30

25

5

II

Các môn học, mô đun đào tạo nghề

2340

644.5

1493.5

202

II.1

Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở

520

204.5

267.5

48

MH 07

An toàn lao động

30

14.5

13.5

2

MH 08

Mạch điện

75

42

30

3

MH 09

Vẽ kỹ thuật

30

10

15

5

MH 10

Vẽ điện

30

13

15

2

MH 11

Vật liệu điện

30

15

13

2

MH 12

Khí cụ điện

45

19

20

6

MĐ 13

Kỹ thuật nguội

40

5

30

5

MĐ 14

Điện tử cơ bản

180

56

106

18

MH 15

Anh văn chuyên ngành

60

30

25

5

II.2

Các môn học, mô đun chuyên môn nghề

1820

440

1226

154

MĐ 16

Đo lư­ờng điện

85

42

35

8

MĐ 17

Máy điện

100

56

35

9

MĐ 18

Sửa chữa và vận hành máy điện

200

20

160

20

MĐ 19

Cung cấp điện

90

58

26

6

MĐ 20

Điện tử ứng dụng

70

18

50

2

MĐ 21

Thiết bị điện gia dụng

120

30

75

15

MĐ 22

Trang bị điện

90

60

25

5

MĐ 23

Thực hành trang bị điện

240

30

180

30

MĐ 24

Kỹ thuật lắp đặt điện

110

28

70

12

MĐ 25

PLC cơ bản

155

45

80

30

MĐ 26

Kỹ thuật lạnh

90

25

55

10

MĐ 27

Điều khiển điện khí nén

80

28

45

7

MĐ 28

Chuyên đề Điện công nghiệp

30

0

30

 

MĐ 29

Thực tập tốt nghiệp

360

0

360

 

 

Tổng cộng:

2550

750

1580

219

 

*Thi tèt nghiÖp.

 

Số TT

Môn thi

H́nh thức thi

Thời gian thi

1

Chính trị

Viết

Vấn đáp

Không quá 120 phút

Không quá 60 phút (40 phút chuẩn bị và trả lời 20 phút/học sinh)

2

Văn hóa Trung học phổ thông đối với hệ tuyển sinh Trung học cơ sở

Viết, trắc nghiệm

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

3

Kiến thức, kỹ năng nghề:

- Lư thuyết nghề

Viết

Vấn đáp

Không quá 180 phút

Không quá 60 phút (40 phút chuẩn bị và trả lời 20 phút/học sinh)

Trắc nghiệm

Không quá 60 phút

- Thực hành nghề

- Mô đun tốt nghiệp (tích hợp giữa lư thuyết với thực hành)

Bài thi thực hành

Bài thi tích hợp lư thuyết và thực hành

Không quá 24 giờ

Không quá 24 giờ