Trung cÊp ngh̉ §iÖn d©n dông

*Danh mục các môn học, mô-đun đào tạo bắt buộc và phân bổ thời gian :

 

 MH, MĐ

 

Tên môn học, mô đun

Thời gian của môn học, mô đun (giờ)

Tổng số

Trong đó

Lư thuyết

Thực hành

Kiểm tra

I

Các môn học chung

210

106

87

17

MH 01

Chính trị

30

22

6

2

MH 02

Pháp luật

15

10

4

1

MH 03

Giáo dục thể chất

30

3

24

3

MH 04

Giáo dục quốc pḥng

45

28

13

4

MH 05

Tin học

30

13

15

2

MH 06

Ngoại ngữ

60

30

25

5

II

Các môn học, mô đun đào tạo nghề

2340

525.5

1583.5

231

II.1

Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở

520

228.5

247.5

44

MH 07

Điện kỹ thuật

75

42

30

3

MH 08

Vật liệu điện

30

15

13

2

MH 09

Vẽ kỹ thuật

45

27

15

3

MH 10

An toàn lao động

30

14.5

13.5

2

MĐ 11

Đo lường điện – điện tử

85

42

35

8

MĐ 12

Khí cụ điện

45

19

20

6

MH 13

Vẽ điện

30

13

15

2

MĐ 14

Điện tử cơ bản

180

56

106

18

II.2

Các môn học, mô đun chuyên môn nghề

1380

297

906

177

MĐ 15

Mạch điện chiếu sáng cơ bản

110

28

70

12

MĐ 16

Hệ thống điện căn hộ

110

22

77

11

MĐ 17

Thiết bị điện gia dụng

120

30

75

15

MĐ 18

Máy biến áp

170

28

116

26

MĐ 19

Động cơ điện xoay chiều KĐB 1 pha

245

45

177

23

MĐ 20

Động cơ điện xoay chiều KĐB 3 pha

110

28

71

11

MĐ 21

Động cơ điện vạn năng

150

30

90

30

MĐ 22

Thiết bị lạnh gia dụng

110

28

75

7

MĐ 23

Máy phát điện xoay chiều đồng bộ một pha

150

30

90

30

MĐ 24

Trang bị điện

105

28

65

12

II. 3

Các mô đun kỹ năng bổ trợ

440

0

430

10

MĐ 25

Nguội cơ bản

40

 0

35

5

MĐ 26

Hàn điện cơ bản

40

 0

35

5

MĐ 27

Thực tập tốt nghiệp

360

0

360

 

 

Tổng cộng

2550

631

1671

248

 

 

*Thi tèt nghiÖp

 

Số TT

Môn thi

H́nh thức thi

Thời gian thi

1

Chính trị

Viết

Vấn đáp

Không quá 120 phút

Không quá 60 phút (40 phút chuẩn bị và trả lời 20 phút/học sinh)

2

Văn hóa Trung học phổ thông đối với hệ tuyển sinh Trung học cơ sở

Viết, trắc nghiệm

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

3

Kiến thức, kỹ năng nghề:

- Lư thuyết nghề

Viết

Vấn đáp

Không quá 180 phút

Không quá 60 phút (40 phút chuẩn bị và trả lời 20 phút/học sinh)

Trắc nghiệm

Không quá 60 phút

- Thực hành nghề

- Mô đun tốt nghiệp (tích hợp giữa lư thuyết với thực hành)

Bài thi thực hành

Bài thi tích hợp lư thuyết và thực hành

Không quá 24 giờ

Không quá 24 giờ