Trung cÊp  ngh̉ KƠ to¸n doanh nghiÖp

 

*Danh mục các môn học, mô-đun đào tạo bắt buộc và phân bổ thời gian :

 

Mă môn học

Tên môn học

Thời gian đào tạo (giờ)

Tổng số

Trong đó

LT

TH

KT

I

Các môn học chung

210

196

0

14

MH 01

Chính trị

30

28

 

2

MH 02

Pháp luật

15

14

 

1

MH 03

Giáo dục thể chất

30

28

 

2

MH 04

Giáo dục quốc  pḥng

45

42

 

3

MH 05

Tin học

30

28

 

2

MH 06

Ngoại ngữ

60

56

 

4

II

Các môn học đào tạo nghề bắt buộc

1.980

645

1265

70

II.1

Các môn học cơ sở

435

275

133

27

MH 07

Kinh tế chính trị

90

60

25

5

MH 08

Luật kinh tế

30

20

8

2

MH 09

Soạn thảo văn bản

45

30

12

3

MH 10

Kinh tế vi mô

60

40

16

4

MH 11

Lư thuyết thống kê

45

30

12

3

MH 12

Lư thuyết tài chính tiền tệ

75

50

20

5

MH 13

Nguyên lư kế toán

90

45

40

5

II.2

Các môn học chuyên môn nghề

1.545

370

1.132

43

MH 14

Quản trị doanh nghiệp

45

30

12

3

MH 15

Thống kê doanh nghiệp

60

30

26

4

MH 16

Thuế

60

30

26

4

MH 17

Tài chính doanh nghiệp

120

70

45

5

MH 18

Kế toán doanh nghiệp

285

140

133

12

MH 19

Phân tích hoạt động kinh doanh

60

30

26

4

MH 20

Kiểm toán

30

15

13

2

MH 21

Tin học kế toán

60

25

31

4

MH 22

Thực hành kế toán doanh nghiệp

225

 

220

5

MH 23

Thực tập tốt nghiệp

600

 

600

 

III

Các môn học đào tạo nghề tự chọn

360

155

182

23

MH 24

Marketing

30

20

8

2

MH 25

Kinh tế quốc tế

45

25

17

3

MH 26

Thị trường chứng khoán

30

15

13

2

MH 27

Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp

45

20

22

3

MH 28

Kế toán DN Xlắp- TM-dịch vụ

60

30

26

4

MH 29

Kế toán máy

90

30

55

5

MH 30

Kế toán DN vừa và nhỏ

30

15

13

2

MH 31

Kê khai quyết toán thuế

30

 

28

2

 

Tổng cộng

2550

996

1447

107

 

 

*Thi tèt nghiÖp.

 

Sè TT

 

M«n thi

H×nh thøc thi

Thêi gian thi

1

ChƯnh tr̃

ViƠt, vÊn ®¸p, tr¾c nghiÖm

120 phót

2

KiƠn thøc, kü n¨ng ngh̉

 

 

3

-         Lư thuyƠt ngh̉

ViƠt, vÊn ®¸p, tr¾c nghiÖm

120 phót

-         Thùc hµnh ngh̉

Bµi thi thùc hµnh

8h