Payday Loans

bannermoi

Vietnamese English


Thông báo mời tham gia Hội thi "SÁNG TẠO KỸ THUẬT THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LẦN THỨ XII (2012 – 2013)" PDF. In Email

UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ

ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:       /TB-CĐN

V/v giới thiệu Hội thi sáng tạo kỹ thuật thành phố Đà Nẵng lần thứ XII (2012 – 2013)

Đà Nẵng, ngày     tháng     năm 2012

 

 

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA

HỘI THI

SÁNG TẠO KỸ THUẬT THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

LẦN THỨ XII (2012 – 2013)


Thực hiện Quyết định số 39/QĐ-BTCHT ngày 13 tháng 8 năm 2012 của Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật thành phố Đà Nẵng lần thứ XII, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng kính mời quý cán bộ, công chức, viên chức và các em sinh viên quan tâm đến Hội thi đăng ký tham gia.

Đọc thêm...