Payday Loans
Vietnamese English
PHÒNG BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG PDF. In Email

Địa chỉ: Tầng 1, khu A, Phòng 106. Điện thoại: 0236.3942907. Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 20160108kd

     

* Ban lãnh đạo


Trưởng phòng: Trần Phước Phú
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
DĐ: 0914.020241

 

* Chức Năng - Nhiệm Vụ

 

- Chức Năng

       Phòng Kiểm định và Hợp tác - Phát triển có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng chỉ đạo, quản lý các công tác: Kiểm định chất lượng; đánh giá kỹ năng nghề; nghiên cứu khoa học; hợp tác đầu tư và phát triển; thư viện; quản lý hệ thống chất lượng ISO 9001-2008.

- Nhiệm vụ      

1.Công tác kiểm định chất lượng, đánh giá kỹ năng nghề

a) Tham mưu các nội dung và biện pháp thực hiện các điều kiện bảo đảm chất lượng dạy nghề theo hệ thống các tiêu chuẩn, tiêu chí kiểm định theo quy định.

b) Tham mưu, tổng hợp báo cáo công tác tự kiểm định, tự kiểm tra hoạt động dạy nghề. Báo cáo kiểm định chất lượng định kỳ theo quy định.

c) Quản lý bộ tiêu chuẩn kỹ năng nghề của từng nghề; tổ chức đánh giá kỹ năng nghề cho HSSV hoặc giảng viên khi có yêu cầu.

d) Quản lý ngân hàng đề thi; giám sát độc lập theo sự phân công của Hiệu trưởng việc tổ chức các kỳ thi, kiểm tra kết thúc môn học, mô-đun.

2. Công tác nghiên cứu khoa học

a) Hàng năm, xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học - công nghệ; xây dựng danh mục đề tài, dự án khoa học công nghệ cần nghiên cứu; lập dự toán kinh phí nghiên cứu khoa học, trình Hiệu trưởng phê duyệt để thực hiện.

b) Tổ chức thẩm định đề tài, dự án nghiên cứu khoa học, giáo trình của các cá nhân, đơn vị trong nhà trường. Triển khai, hướng dẫn tổ chức thực hiện các đề tài, dự án khoa học - công nghệ.

c) Quản lý, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ việc thực hiện các đề tài, dự án khoa học công nghệ đã được phê duyệt.

d) Tổ chức điều tra, khảo sát khoa học. Tổng hợp, báo cáo kết quản điều tra, khảo sát, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học.

3. Công tác hợp tác đầu tư phát triển

a) Xúc tiến, tìm kiếm các hợp đồng hợp tác, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trong việc đào tạo nghề, nghiên cứu khoa học.

b) Chuẩn bị nội dung, công tác lễ tân ngoại giao phục vụ lãnh đạo Trường làm việc với khách, tổ chức có yếu tố nước ngoài.

4. Quản lý, khai thác sử dụng Thư viện nhà trường theo quy định về thư viện.

5. Công tác quản lý hệ thống chất lượng ISO 9001-2008

a) Tổ chức xây dựng, sửa đổi, bổ sung và ban hành quy trình quản lý theo tiêu chuẩn ISO; giám sát việc thực hiện ISO ở các cá nhân, đơn vị; hoàn thiện quy trình ISO.

b) Định kỳ đánh giá chất lượng nội bộ nhằm duy trì việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO trong toàn đơn vị.