Payday Loans
Vietnamese English
PHÒNG TÀI CHÍNH PDF. In Email

Địa chỉ: Tầng 1, khu A, Phòng 108. Điện thoại: 02363.940.674  Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.  

Phòng Tài chính có chức năng tham mưu và giúp việc Hiệu trưởng trong công tác quản lý tài chính; quản lý hồ sơ sổ sách liên quan đến cơ sở vật chất, tài sản của Trường; Thực hiện công tác kế toán và lưu giữ sổ sách, chứng từ kế toán theo quy định hiện hành của nhà nước; Giúp Hiệu trưởng kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện Thu - Chi đúng nguyên tắc, định mức, chế độ kế toán hiện hành của Nhà Nước.

 

 

* Ban lãnh đạo


Trưởng phòng: Đỗ Thị Ngọc Diệp
Email:   Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
DĐ: 0902.577633

 

* Chức Năng - Nhiệm Vụ 

- Chức năng 

Phòng Tài chính có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng chỉ đạo, quản lý công tác tài chính. 

-Nhiệm vụ

 

1. Xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm, kế hoạch tài chính ngắn hạn, dài hạn trình Hiệu trưởng phê duyệt. Thông báo, phân bổ nguồn kinh phí hoạt động theo kế hoạch cho các đơn vị trực thuộc. Tổ chức hướng dẫn thực hiện kế hoạch tài chính, nghiệp vụ kế toán theo quy định.

 

2. Tổ chức thực hiện công tác kế toán, thanh - quyết toán các nguồn kinh phí theo chế độ kế toán hiện hành và các quy định khác có liên quan của pháp luật.

 

3. Tham mưu các chế độ, chính sách tài chính trong nội bộ nhà trường theo thẩm quyền hoặc được phân công. Định kỳ rà soát, tham mưu sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ cho phù hợp với tình hình thực tiễn.

 

4. Tổ chức thu, tiếp nhận, quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn kinh phí, tài sản theo quy định.

 

5. Quản lý, đánh giá, kiểm kê, hạch toán giá trị thiết bị, tài sản trong toàn bộ nhà trường theo quy định. Lưu trữ chứng từ, sổ sách, tài liệu kế toán theo qui định. Quản lý hồ sơ, lý lịch các thiết bị, tài sản, cơ sở vật chất, các dự án của nhà trường.

 

6. Kiểm tra, kiểm soát các hoạt động chi tiêu tài chính trong phạm vi nhà trường. Đề xuất biện pháp xử lý các vướng mắc, sai sót trong lĩnh vực tài chính theo thẩm quyền.

 

7. Thực hiện chế độ báo cáo kế toán, tài chính theo quy định pháp luật.