Payday Loans
Vietnamese English
PHÒNG QUẢN TRỊ - THIẾT BỊ PDF. In Email

Địa chỉ: Tầng 2, khu A, Phòng 107. Điện thoại: 0236.3942791 Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.   

       Phòng Quản trị - Thiết bị có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong công tác quản lý cơ sở vật chất, thiết bị. Xây dựng kế hoạch và theo dõi, giám sát việc đầu tư bổ sung, bảo trì, thay thế, sửa chữa các công trình XDCB, vật kiến trúc, thiết bị dạy học. Theo dõi, quản lý mua sắm, xử lý tài sản ở các đơn vị, vật tư phôi liệu phục vụ giảng dạy.

 

* Ban lãnh đạo


Trưởng phòng: Lê Văn Định
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
DĐ: 0905.128999 

 

 Phó Trưởng phòng: Trần Nguyễn Quốc Dũng
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
DĐ: 0905.811515

* Chức Năng - Nhiệm Vụ 

 

- Chức năng

Phòng Quản trị - Thiết bị có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng chỉ đạo, quản lý, quản trị thiết bị, nguyên, nhiên vật liệu phục vụ thực hành nghề.

- Nhiệm vụ

1. Hàng năm, xây dựng danh mục mua sắm trang, thiết bị dạy nghề; hướng dẫn xây dựng định mức kỹ thuật sử dụng vật tư, phôi liệu phục vụ thực hành nghề cho từng môn học, mô - đun; dự toán kinh phí trình Hiệu trưởng phê duyệt để thực hiện theo quy định.

2. Tổ chức hướng dẫn các đơn vị trực thuộc nhà trường về tiêu chuẩn kỹ thuật; quản lý, quản trị, sử dụng có hiệu quả trang, thiết bị, vật tư, phôi liệu.

3. Tổ chức thực hiện tiếp nhận, nhận bàn giao, bàn giao, nhập kho, xuất kho các trang, thiết bị dạy nghề, vật tư, phôi liệu theo đúng quy trình, quy định từ các nguồn, các dự án.

4. Quản lý, đánh giá, giám sát chất lượng, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, nâng cấp; đề xuất điều chuyển, thanh lý các thiết bị dạy nghề, tài sản (trừ tài sản, thiết bị Phòng Tổ chức - Hành chính quản lý) theo quy định.

5. Theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện quản lý, sử dụng trang, thiết bị, vật tư, phôi liệu tại các đơn vị. Đề xuất biện pháp xử lý các trường hợp sử dụng thiết bị, vật tư, phôi liệu không hiệu quả, gây lãng phí.

6. Quản lý hồ sơ, lý lịch thiết bị, tài sản theo quy định pháp luật.

7. Định kỳ rà soát, tham mưu sửa đổi, bổ sung các quy định, quy trình quản lý, sử dụng thiết bị, vật tư, phôi liệu sao cho hiệu quả. Định kỳ báo cáo việc quản lý, sử dụng thiết bị, vật tư, phôi liệu theo quy định.