Payday Loans
Vietnamese English
Thông báo V/v Học sinh, sinh viên tiếp tục nghỉ học để phòng dịch COVID-19 PDF. In Email

THÔNG BÁO

Học sinh, sinh viên tiếp tục nghỉ học để phòng dịch COVID-19

Thực hiện công văn số 378/SLĐTBXH-DN ngày 14 tháng 2 năm 2020 của Giám đốc sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng về việc cho học sinh, sinh viên tiếp tục nghỉ học để phòng dịch COVID-19.
Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng thông báo :
1. Học sinh, sinh viên của trường tiếp tục được nghỉ học đến hết tháng 02/2020 để phòng dịch COVID-19.
2. Các đơn vị chức năng của trường, Tổ chức PNV tiếp tục thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 đã được giao trong các thông báo trước.
Trên đây là thông báo của Hiệu trưởng, đề nghị toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên và học sinh, sinh viên nghiêm túc thực hiện./.


Nơi nhận:

- Sở LĐ-TB&XH (báo cáo);

- Tổ chức PNV;

- Toàn thể CBGVNV;        

- Toàn thể HSSV;

- Lưu: VT, TCHC.

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Hồ Viết Hà


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: