Payday Loans
Vietnamese English
Thông báo về kế hoạch tổ chức xét tuyển viên chức năm 2019 vòng 2 PDF. In Email

THÔNG BÁO

Về kế hoạch tổ chức xét tuyển viên chức năm 2019 vòng 2

Thực hiện Quyết định số 840/QĐ-SNV ngày 14/11/2019 của Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Kế hoạch xét tuyển viên chức Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng, sau khi có kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký tuyển dụng (vòng 1), Hội đồng tuyển dụng viên chức Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng (sau đây gọi là Hội đồng) thông báo về kế hoạch tổ chức xét tuyển vòng 2 như sau: 

1. Danh sách ứng viên đủ điều kiện xét tuyển vòng 2

Danh sách ứng viên đủ điều kiện xét tuyển vòng 2 được công bố trên website: http://www.danavtc.edu.vn/tuyển dụng viên chức từ ngày 19/02/2020.

2. Hình thức, nội dung, thời gian thực hiện, cách tính điểm và xác định người trúng tuyển vòng 2

2.1. Đối với tuyển dụng viên chức vào vị trí giảng viên

a) Hình thức, nội dung, thời gian thực hiện

- Mỗi ứng viên tự chọn 01 bài giảng trong chương trình đào tạo nghề tương ứng với vị trí việc làm đăng ký tuyển dụng để biên soạn hồ sơ bài giảng và trình giảng 01 bài giảng tích hợp (riêng vị trí giảng viên giáo dục thể chất trình giảng bài giảng thực hành) trước Ban sát hạch giờ giảng do Hội đồng thành lập.

- Thời gian trình giảng là 60 phút. Giáo án tích hợp, giáo án thực hành soạn theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư 23/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH quy định về hồ sơ, sổ sách trong đào đạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

- Ứng viên tham gia trình giảng chịu trách nhiệm chuẩn bị đồ dùng giảng dạy, nguyên, nhiên vật liệu (nếu có) theo yêu cầu bài giảng; bố trí, sắp xếp sinh viên học thật hoặc giả định. Đối với máy móc, thiết bị dạy thực hành nghề theo yêu cầu của bài giảng, ứng viên đăng ký để Hội đồng sắp xếp, bố trí.

- Giáo án bài giảng, đề cương nội dung chi tiết bài giảng và đăng ký bố trí máy móc, thiết bị dạy nghề được đóng thành tập, ngoài bìa ghi rõ hồ sơ bài giảng tuyển dụng viên chức, tên ứng viên, vị trí tuyển dụng và nộp về cho Thư ký Hội đồng (qua Phòng Tổ chức - Hành chính) trước 17 giờ ngày 04/3/2020 để Hội đồng tổng hợp sắp xếp lịch, địa điểm trình giảng cho từng ứng viên. Sau thời gian nêu trên, ứng viên không nộp hồ sơ bài giảng được xem là không tham gia xét tuyển viên chức.

- Mẫu giáo án kèm theo Thông tư 23/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2018; chương trình đào tạo nghề; Phiếu đánh giá của Ban sát hạch đề nghị ứng viên truy cập website: http://www.danavtc.edu.vn/tuyển dụng viên chức để biết và thực hiện.

b) Cách tính điểm và xác định người trúng tuyển viên chức

- Điểm đánh giá bài giảng của ứng viên là điểm trung bình cộng của các Phiếu đánh giá của thành viên trong Ban sát hạch, lấy đến 2 số thập phân, không làm tròn, tối đa là 20 điểm. Trường hợp điểm đánh giá của một thành viên Ban sát hạch chênh lệch 1,5 điểm so với điểm trung bình cộng của các thành viên thì điểm đánh giá đó không được tính và điểm bài giảng của ứng viên được tính lại là điểm trung bình cộng của các thành viên còn lại.

- Người trúng tuyển viên chức phải có điểm trung bình đánh giá bài giảng của vòng 2 từ đủ 15 điểm trở lên; cộng điểm ưu tiên theo quy định (nếu có); không bị khống chế một số tiêu chí đánh giá, lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu tuyển dụng.

Trường hợp có 2 người trở lên cùng vị trí tuyển dụng có kết quả đánh giá bài giảng bằng nhau ở chỉ tiêu tuyển dụng cuối cùng thì thứ tự ưu tiên trúng tuyển như sau: Ứng viên có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc tế, quốc gia, chứng chỉ kỹ năng thực hành, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học quốc tế; Ứng viên là người có thời gian công tác đào tạo nghề lâu năm hơn.

Nếu vẫn không xác định được do Chủ tịch Hội đồng quyết định.

- Tiêu chí đánh giá bị khống chế tại Phiếu đánh giá:

+ Đối với đánh giá bài giảng tích hợp: Tiêu chí II.4 không nhỏ hơn 1,0 điểm; tiêu chí II.5 không nhỏ hơn 1,0 điểm; tiêu chí III.2 không nhỏ hơn 1,25 điểm; tiêu chí III.3 không nhỏ hơn 1,25 điểm.

+ Đối với đánh giá bài giảng thực hành: Tiêu chí II.3 không nhỏ hơn 1,5 điểm ; tiêu chí II.5 không nhỏ hơn 1,5 điểm; tiêu chí III.2 không nhỏ hơn 1,0 điểm; tiêu chí III.3 không nhỏ hơn 1,5 điểm.

+ Bài giảng kết thúc sớm hoặc muộn hơn 5 phút không được đánh giá.

2.2. Đối với tuyển dụng viên chức vào vị trí chuyên viên, cán sự, giáo vụ

a) Hình thức, nội dung, thời gian thực hiện

- Mỗi ứng viên tuyển dụng viên chức vào vị trí chuyên viên, cán sự, giáo vụ phải thực hành xét tuyển vòng 2 bao gồm 2 phần:

+ Phần 1: Ứng viên báo cáo thuyết trình thể hiện hiểu biết về vị trí việc làm, chức năng, nhiệm vụ, đề xuất giải pháp thực hiện nếu được tuyển dụng vào vị trí việc làm đó trên máy chiếu trước Ban sát hạch do Hội đồng thành lập. Thời gian báo cáo thuyết trình là 30 phút; thời gian trả lời câu hỏi của Ban sát hạch (nếu có) không quá 15 phút; tổng cộng 45 phút.

+ Phần 2: Trình bày kỹ năng soạn thảo 01 văn bản hành chính theo yêu cầu của đề thi trên máy tính. Thời gian làm bài 45 phút.

- Báo cáo thuyết trình được soạn thảo không quá 6 trang A4, được đóng thành tập, ngoài bìa ghi rõ báo cáo thuyết trình tuyển dụng viên chức, tên ứng viên, vị trí tuyển dụng và nộp về cho Thư ký Hội đồng (qua Phòng Tổ chức - Hành chính) trước 17 giờ ngày 04/3/2020 để Hội đồng tổng hợp sắp xếp lịch, địa điểm thuyết trình cho từng ứng viên. Sau thời gian nêu trên, ứng viên không nộp báo cáo thuyết trình được xem là không tham gia xét tuyển viên chức.

- Tài liệu căn cứ để thực hành phần 1 bao gồm: Đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt tại Quyết định số 476/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 của UBND thành phố; Quyết định số 38/QĐ-CĐN ngày 31/01/2018 của Hiệu trưởng Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng; Quyết định số 561/QĐ-CĐN ngày 10/10/2019 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc. Thực hành phần 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính. Các văn bản nêu trên được đăng tải tại website: http://www.danavtc.edu.vn/tuyển dụng viên chức.

- Ứng viên soạn thảo báo cáo thuyết trình trên phần mềm Powerpoint (phần 1), chuẩn bị máy tính xách tay, Hội đồng tuyển dụng sẽ bố trí máy chiếu để thực hiện. Đối với thực hành phần 2, Hội đồng bố trí phòng máy và điều kiện cơ sở vật chất khác để ứng viên thực hiện.

b) Cách tính điểm và xác định người trúng tuyển viên chức

- Điểm đánh giá ứng viên là điểm trung bình cộng của các Phiếu đánh giá của thành viên trong Ban sát hạch, tối đa là 100 điểm, trong đó phần 1 được đánh giá tối đa 60 điểm, phần 2 đánh giá tối đa 40 điểm. Trường hợp điểm đánh giá của một thành viên Ban sát hạch chênh lệch 10% điểm mỗi phần so với điểm trung bình cộng của các thành viên thì điểm đánh giá đó không được tính và điểm của ứng viên được tính lại là điểm trung bình cộng của các thành viên còn lại.

- Người trúng tuyển viên chức phải có điểm trung bình đánh giá từ đủ 50 điểm trở lên và bảo đảm mỗi phần thực hành phải đạt 50% điểm trở lên; cộng điểm ưu tiên theo quy định (nếu có), lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu tuyển dụng.

Trường hợp có 2 người trở lên cùng vị trí tuyển dụng có kết quả đánh giá bằng nhau ở chỉ tiêu tuyển dụng cuối cùng thì thứ tự ưu tiên trúng tuyển như sau: Ứng viên là người kinh nghiệm của vị trí việc làm ứng tuyển lâu năm hơn; Ứng viên có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học quốc tế và bằng cấp khác.

Nếu vẫn không xác định được do Chủ tịch Hội đồng quyết định.

3. Thời gian xét tuyển, nội quy xét tuyển, lệ phí xét tuyển

- Thời gian dự kiến xét tuyển vòng 2: Từ ngày 09/3/2020 đến ngày 12/3/2020 (chậm so với kế hoạch trước đây do dịch COVID-19). Lịch cụ thể của từng ứng viên sẽ có thông báo sau khi Hội đồng nhận được hồ sơ bài giảng và hồ sơ thuyết trình ngày 04/3/2020.

- Nội quy xét tuyển vòng 2 được đăng tải trên website: http://www.danavtc.edu.vn/tuyển dụng viên chức.

- Lệ phí xét tuyển: 500.000 đồng/người nộp trực tiếp tại Phòng Tài chính khi đến dự tuyển vòng 2. Chỉ thu ứng viên đủ điều kiện xét tuyển vòng 2. Ứng viên đã nộp tiền ở vòng 1, nếu đủ điều kiện vào vòng 2 thì không phải nộp nữa. Trường sẽ hoàn trả lệ phí xét tuyển cho các ứng viên đã nộp không đủ điều kiện xét tuyển vòng 2.

Trên đây là Thông báo kế hoạch xét tuyển viên chức vòng 2 của Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng, chúc các ứng viên bình tĩnh, tự tin, hoàn thành tốt bài thực hành của mình.

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: