Payday Loans
Vietnamese English
Danh sách người tham dự đánh giá kỹ năng nghề quốc gia kỳ VI năm 2020 PDF. In Email

DANH SÁCH NGƯỜI THAM DỰ ĐẾN DỰ KIỂM TRA KIẾN THỨC, DỰ KIỂM TRA THỰC HÀNH

(Kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc giá kỳ VI năm 2020

Từ ngày 18 tháng 6 đến ngày 21 tháng 6)

 

20200610012020061002