Payday Loans
Vietnamese English
Thông Báo Tiếp nhận và giải quyết công việc trong thời gian cách ly xã hội phòng chống dịch COVID19 PDF. In Email

THÔNG BÁO

V/v Tiếp nhận và giải quyết công việc trong thời gian cách ly xã hội phòng chống dịch COVID19

Thực hiện Thông báo số 73/TB-UBND ngàỵ 27/7/2020 cùa ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc tiếp nhận hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính các cấp trong thời gian thực hiện phòng, chống dịch COVID-19. Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng thông báo:

 

2020072901

 

2020072902

 

 

2020072903

 

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: