Payday Loans
Vietnamese English
Thông Báo Tuyển sinh lớp bồi dưỡng kỹ năng nghề Marketing cho nhà giáo Giáo dục nghề nghiệp năm 2020 PDF. In Email

THÔNG BÁO

Tuyển sinh lớp bồi dưỡng kỹ năng nghề Marketing cho nhà giáo

Giáo dục nghề nghiệp năm 2020

Căn cứ Quyết định 651/QĐ-TCGDNN ngày 02/10/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về việc phê duyệt đơn vị tham gia tổ chức lớp bồi dưỡng, kiểm tra, đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng thực hành nghề cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp năm 2020.

Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng kỹ năng nghề Marketing cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp như sau:

 

2020110401

 

Mẫu đăng ký:

 2020110402