Payday Loans
Vietnamese English
Văn bản - Biểu mẫu PDF. In Email

.

ATTACHMENTS TITLE
FILEGhi chúFILE SIZELần sửa cuối
DOWNLOAD THIS FILE (1.pdf)CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG  66 Kb21/08/2012 16:21
DOWNLOAD THIS FILE (20150319143223_qc_626.pdf)QĐ Quy chế Công tác văn thư, lưu trữ 4999 Kb19/03/2015 14:32
DOWNLOAD THIS FILE (20150527160731_mau_bieu_xet_het_tap_su.doc)Biểu Mẫu Xét Hết Tập Sự 73 Kb27/05/2015 16:14
DOWNLOAD THIS FILE (20150609102556_nghi_dinh_04_ve_quy_che_dan_chu_co_so.pdf)NĐ 04 Về Quy Chế Dân Chủ Cơ Sở 520 Kb09/06/2015 10:29
DOWNLOAD THIS FILE (20151130090018_huong_dan_danh_gia_cbccvc_cdn.doc)Hướng dẫn số 123/HD-CĐN 2015 (đánh giá CBCCVC) 100 Kb30/11/2015 14:15
DOWNLOAD THIS FILE (20151130090024_phieu_danh_gia_vc_2015.doc)Phiếu đánh giá CBCCVC 2015 105 Kb30/11/2015 14:20
DOWNLOAD THIS FILE (Bieu mau thang hang chuc danh nghe nghiep.rar)Biểu mẫu thăng hạng chức danh nghề nghiệp 45 Kb11/03/2014 14:25
DOWNLOAD THIS FILE (GIAY_XAC_NHAN_HSSV_ht_KY.doc)Mẫu giấy xác nhận HSSV 22 Kb31/10/2011 13:18
DOWNLOAD THIS FILE (Ho So Chuyen Ngach.rar)Hồ Sơ Chuyển Ngạch 45 Kb15/06/2015 09:08
DOWNLOAD THIS FILE (Ho so xet tuyen.doc)Hồ sơ xét tuyển CĐ-TC nghề 77 Kb29/08/2011 09:11
DOWNLOAD THIS FILE (huong_dan_thang_hang_chuc_danh_nghe_nghiep.pdf)Hướng dẫn thăng hạng chức danh nghề nghiệp 1268 Kb11/03/2014 14:22
DOWNLOAD THIS FILE (Mau bang ke chung tu.xls)Mẫu bảng kê chứng từ 22 Kb20/09/2012 14:30
DOWNLOAD THIS FILE (Mau dang ky day bu (12_DT).doc)Mẫu đăng ký dạy bù 36 Kb29/08/2011 09:09
DOWNLOAD THIS FILE (Mau danh sach de nghi KT lan 2 (05_DT).doc)Mẫu danh sách đề nghị kiểm tra lần 2 61 Kb29/08/2011 09:09
DOWNLOAD THIS FILE (Mau danh sach hoc phu dao (06_DT).doc)Mẫu danh sách học phụ đạo 51 Kb29/08/2011 09:09
DOWNLOAD THIS FILE (Mau danh sach khong duoc du KT lan 1 (04_DT).doc)Mẫu danh sách không được dự thi lần 1 68 Kb29/08/2011 09:09
DOWNLOAD THIS FILE (Mau De Nghi Sua Chua .doc)Mẫu đề nghị sửa chữa 46 Kb19/02/2019 16:14
DOWNLOAD THIS FILE (Mau de thi - dap an (01_DT).doc)Mẫu đề thi - đáp án 43 Kb29/08/2011 09:09
DOWNLOAD THIS FILE (Mau de thi - Phieu tra loi Trac nghiem (11_DT).doc)Mẫu đề thi - Phiếu trả lời trắc nghiệm 72 Kb29/08/2011 09:10
DOWNLOAD THIS FILE (Mau don de nghi hoc lai mon hoc modun (08_DT).doc)Mẫu đơn đề nghị học lại môn học Modun 38 Kb24/02/2012 09:40
DOWNLOAD THIS FILE (Mau don de nghi phu dao (07_DT).doc)Mẫu đơn đề nghị phụ đạo 35 Kb29/08/2011 09:10
DOWNLOAD THIS FILE (Mau Don xin bao luu ket qua hoc tap (03_DT).doc)Mẫu đơn xin bảo lưu kết quả học tập 38 Kb29/08/2011 09:10
DOWNLOAD THIS FILE (Mau don xin du thi tot nghiep (09_DT).doc)Mẫu đơn xin dự thi tốt nghiệp 28 Kb29/08/2011 09:11
DOWNLOAD THIS FILE (Mau don xin hoc lai (10_DT).doc)Mẫu đơn xin học lại 32 Kb29/08/2011 09:11
DOWNLOAD THIS FILE (Mau Giay de nghi tam ung.doc)Mẫu Giấy đề nghị tạm ứng 21 Kb20/09/2012 14:41
DOWNLOAD THIS FILE (Mau Giay de nghi thanh toan.doc)Mẫu Giấy đề nghị thanh toán 27 Kb20/09/2012 14:42
DOWNLOAD THIS FILE (Mau giay nhan tien.xls)Mẫu Giấy nhận tiền 22 Kb20/09/2012 14:42
DOWNLOAD THIS FILE (Mau Giay nop tien.doc)Mẫu Giấy nộp tiền 28 Kb20/09/2012 14:43
DOWNLOAD THIS FILE (Mau ke hoach thuc tap (02_DT).doc)Mẫu kế hoạch thực tập 39 Kb29/08/2011 09:11
DOWNLOAD THIS FILE (Mau Phieu trinh.doc)Mẫu Phiếu trình 24 Kb20/09/2012 14:43
DOWNLOAD THIS FILE (maudonvayvonhoctap.doc)Mẫu đơn xác nhận vay vốn học tập 79 Kb31/10/2011 13:17
DOWNLOAD THIS FILE (Nghidinh492010.pdf)Nghị định về Miễn giảm học phí, hỗ trợ học phí... 287 Kb29/08/2011 08:55
DOWNLOAD THIS FILE (Phieu dang ky hoc nghe.doc)Phiếu đăng ký học nghề 45 Kb29/08/2011 09:10
DOWNLOAD THIS FILE (phieu danh gia thuc tap.doc)Phiếu đánh giá kết quả thực tập 25 Kb29/08/2011 09:11
DOWNLOAD THIS FILE (THONG TU 01-2011 BNV HD THE THUC  VA KY THUAT TRINH BAY VAN BAN.doc)THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỂ THỨC VÀ KỸ THUẬT TRÌNH BÀY VĂN BẢN HÀNH CHÍNH  698 Kb12/10/2011 15:33
DOWNLOAD THIS FILE (ThongtuhuongdanND49.pdf)Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP . 387 Kb29/08/2011 08:57
DOWNLOAD THIS FILE (TT09-2008-BLDTBXH.doc)Hướng dẫn chế độ làm việc của giáo viên dạy nghề 70 Kb29/08/2011 09:10