Payday Loans
Vietnamese English
Nghiên cứu khoa học
Thông báo mời tham gia Hội thi "SÁNG TẠO KỸ THUẬT THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LẦN THỨ XII (2012 – 2013)" PDF. In Email

UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ

ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:       /TB-CĐN

V/v giới thiệu Hội thi sáng tạo kỹ thuật thành phố Đà Nẵng lần thứ XII (2012 – 2013)

Đà Nẵng, ngày     tháng     năm 2012

 

 

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA

HỘI THI

SÁNG TẠO KỸ THUẬT THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

LẦN THỨ XII (2012 – 2013)


Thực hiện Quyết định số 39/QĐ-BTCHT ngày 13 tháng 8 năm 2012 của Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật thành phố Đà Nẵng lần thứ XII, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng kính mời quý cán bộ, công chức, viên chức và các em sinh viên quan tâm đến Hội thi đăng ký tham gia.

Đọc thêm...
 
CẤP THÀNH PHỐ DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG LÀ GIẢNG VIÊN, CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN PDF. In Email

* Mẫu 1a - Phiếu Đề Xuất

* Mẫu 2a - Lý Lịch Khoa Học

* Mẫu 3a - Thuyết Minh

 
Nghiên Cứu Khoa Học PDF. In Email

* Quy trình NCKH dành cho Cán Bộ, Giáo Viên

* Quy trình NCKH dành cho Sinh Viên

 
CẤP TRƯỜNG DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG LÀ GIẢNG VIÊN, CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN PDF. In Email

*  Mẫu 1 NCKH - Phiếu đăng Ký

*  Mẫu 2 NCKH - Lý Lịch Khoa Học

*  Mẫu 3 NCKH - Thuyết Minh

Mẫu 4 NCKH - Phiếu đánh giá

Mẫu 5 NCKH - Biên bản hợp Hội đồng xét duyệt

*  Mẫu 6 NCKH - Hợp đồng

Mẫu 6-1 NCKH - Phục lục kèm theo Hợp đồng

*  Mẫu 7 NCKH - Báo cáo tiến độ

*  Mẫu 8 NCKH - Phiếu thay đổi

Mẫu 9 NCKH - Mẫu báo cáo

*  Mẫu 10 NCKH - Biên bản họp HDNT

*  Mẫu 11 NCKH - Phiếu đánh giá nghiệm thu

 
THÔNG BÁO Về việc biên soạn giáo trình và đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học năm học 2011-2012 PDF. In Email

Để thực hiện công tác biên soạn giáo trình và đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học năm học 2011-2012, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng thông báo đến Lãnh đạo và CB-GV-NV thuộc các Phòng, Khoa, Trung tâm của Trường đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học, tên các giáo trình sẽ biên soạn và dự tính số trang để Phòng Kiểm định và Hợp tác- Phát triển tổng hợp và dự toán kinh phí phục vụ nghiên cứu khoa học và biên soạn giáo trình.

Thời gian vừa qua, Tổng cục Dạy nghề đã tiến hành biên soạn giáo trình cho các nghề hiện Trường đang đào tạo như sau:

- Công nghệ ô tô

- Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

- Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

- Quản trị mạng máy tính

- Hàn

- Dịch vụ nhà hàng

- May thời trang

- Điện công nghiệp

- Điện dân dụng

- Điện tử dân dụng

- Điện tử công nghiệp

Đề nghị CB-GV đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học và biên soạn giáo trình đối với các nghề không trùng với các nghề đã được Tổng cục ban hành.

Nhận được thông báo này yêu cầu các đồng chí Trưởng Phòng, Khoa, Trung tâm có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc.

*  Mẫu Đăng Ký Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học

*  Mẫu Đăng Ký Viết Giáo Trình