Payday Loans

Vietnamese English
Địa chỉ: Tầng 1, khu A, phòng 105. Điện thoại: 0905.324848 Email: viethait@dng.vnn.vn

  

20162007pdt

   

* Ban lãnh đạo

 

 Trưởng phòng: Nguyễn Thanh Thảo

Email: nguyenthanhthaocdn@gmail.com

DĐ: 0905.324848

 

Phó trưởng phòng: Đoàn Tuyết Lan

Email: lanktkt@yahoo.com.vn

DĐ: 0905.134791

 

 

Phó trưởng phòng: Lê Đình Cảnh

Email: dinhcanhcdn@gmail.com

DĐ: 0934777928

 

 

* Chức Năng - Nhiệm Vụ

  

  • Chức Năng

   

     Phòng Đào tạo có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng chỉ đạo, quản lý về công tác đào tạo. 

 

  • Nhiệm Vụ 

 

1. Công tác tuyển sinh 

  a) Tham mưu xác định số lượng ngành, nghề, cấp trình độ, quy mô tuyển sinh, đăng ký hoạt động dạy nghề.

  b) Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện việc tuyển sinh hàng năm. 

  c) Thực hiện các thủ tục, hồ sơ tiếp nhận học sinh, sinh viên nhập học đầu khóa, bàn giao hồ sơ học sinh, sinh viên cho Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên tiếp tục quản lý theo quy định.

 

2. Công tác đào tạo

   a) Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy hàng năm và kế hoạch đào tạo dài hạn của nhà trường.  

   b) Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch, tiến độ đào tạo, chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề.  

   c) Đầu mối thống nhất quản lý quá trình đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức thực hiện việc thi tốt nghiệp, công nhận tốt nghiệp và cấp bằng, chứng chỉ nghề, giấy chứng nhận trong toàn trường.

   d) Quản lý, kiểm tra, giám sát theo thẩm quyền việc kiểm tra kết thúc môn học, mô-đun tại các Khoa chuyên môn.

  đ) Tham mưu, đề xuất, phối hợp thực hiện kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên, quản lý đội ngũ giảng viên thỉnh giảng.

  e) Tham mưu lập kế hoạch tổ chức thực hiện các hội thi tay nghề, hội thi giáo viên dạy nghề, thi thiết bị dạy nghề tự làm các cấp.

  g) Quản lý công tác giáo vụ.

  h) Quản lý, kiểm tra hồ sơ sổ sách chuyên môn; kiểm tra, giám sát theo thẩm quyền việc thực hiện nề nếp dạy và học ở trường và thực tế sản xuất, thực tập tốt nghiệp.

  i) Kiểm tra, xác nhận theo thẩm quyền về giờ giảng của giảng viên để giảng viên làm các thủ tục khác theo quy định.

 k) Tổ chức đánh giá chất lượng các hoạt động dạy nghề, thống kê, báo cáo về dạy nghề theo quy định.