Payday Loans

Vietnamese English
Địa chỉ: Tầng 1, khu A, Phòng 110. Điện thoại: 0236.3940678. Email: nhoht@danavtc.edu.vn

 

 

Phòng Tổ chức – Hành chính là đơn vị hành chính trong hệ thống các phòng ban của Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng. Phòng được thành lập cùng với sự ra đời của nhà trường.

 

 

* Ban lãnh đạo


Trưởng phòng: Th.S Đặng Xuân Như Ý
Email: nhuydx74@gmail.com
DĐ: 0913.418862


Phó trưởng phòng: Huỳnh Nữ Như Ngân
Email: nhungan1306@gmail.com 
DĐ: 0985.002.916

Phó trưởng phòng: Th. S Nguyễn Văn Như 
Email:nguyenvannhu0504@gmail.com 
DĐ: 0905.141929

 

* Chức Năng - Nhiệm Vụ

 

 

  • Chức Năng 

   

    Phòng Tổ chức - Hành chính có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng chỉ đạo, quản lý các công tác: Tổ chức bộ máy, cán bộ, tiền lương, thi đua khen thưởng, hành chính, quản trị, thông tin, tổng hợp và bảo vệ nội bộ.

 

  • Nhiệm Vụ

 

 

1. Công tác tổ chức, cán bộ

 

  a) Tham mưu công tác xếp sắp tổ chức bộ máy; quản lý đội ngũ viên chức, người lao động; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các đơn vị trực thuộc; tuyển dụng viên chức; quy hoạch đội ngũ lãnh đạo, quản lý; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, cho thôi chức, miễn nhiệm viên chức lãnh đạo và quản lý. 

 

  b) Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ khi được phê duyệt.  

 

  c) Tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra công tác đánh giá, khen thưởng, kỷ luật viên chức và người lao động theo quy định.

 

 

2. Công tác hành chính - tổng hợp 

 

  a) Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, quản lý con dấu; kiểm soát qua văn thư các văn bản trình lãnh đạo ký; xử lý, soạn thảo văn bản hành chính theo thẩm quyền; in, sao tài liệu, phát hành văn bản theo quy định.  

 

  b) Tham mưu kế hoạch hoạt động tuần, tháng, quý, năm của toàn trường. Hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất các hoạt động của nhà trường.  

 

  c) Tham gia hoặc chủ trì xác nhận theo thẩm quyền các văn bản, giấy tờ khác có liên quan.

 

3. Công tác quản trị

  

  a) Quản lý, điều hành, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điện, cấp thoát nước, chống sét, chống cháy nổ. 

 

  b) Quản lý, điều hành, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa các công trình kiến trúc, hệ thống cơ sở vật chất dùng chung như phòng học, phòng làm việc, phòng họp, nhà khách, hội trường, sân bãi…; các trang, thiết bị dùng chung (trừ thiết bị dạy nghề).  

 

  c) Lễ tân nội, ngoại giao; phục vụ cơ sở vật chất, điều kiện tổ chức các sự kiện, hội, họp do nhà trường tổ chức; phục vụ nước uống cho toàn trường; quản lý, phục vụ các phòng giải lao của giảng viên. 

 

4. Công tác lao động, tiền lương 

 

  a) Triển khai, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện chế độ, chính sách về lao động, tiền lương, tiền thưởng, thu nhập tăng thêm, BHXH, BHYT và các chế độ, chính sách khác có liên quan theo quy định hiện hành đối với viên chức và người lao động toàn trường.  

 

  b) Xác nhận, kiểm tra theo thẩm quyền việc thanh toán tiền lương do vượt giờ giảng chuẩn theo quy định. 

 

5. Công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật

  

  a) Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật.  

 

  b) Đầu mối kiểm tra, tổng hợp kết quả xếp loại thi đua hàng tháng, năm.  

 

  c) Tham mưu đăng ký với cấp trên và tổ chức thực hiện đề nghị các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng hàng năm cho nhà trường. 

 

6. Quản trị hệ thống mạng máy tính nội bộ

 

  Quản lý trang thông tin điện tử, thư điện tử; quản lý phần cứng, phần mềm; chịu trách nhiệm về thông tin và truyền thông theo quy định pháp luật. 

 

7. Công tác bảo vệ nội bộ

 

  a) Thực hiện, đảm bảo công tác an ninh, trật tự, nề nếp, bảo vệ nhà trường.  

 

  b) Thường trực Ban Bảo vệ Chính trị Nội bộ Trường và thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế hoạt động của Ban.  

 

  c) Tổ chức huấn luyện công tác giáo dục quốc phòng, công tác phòng cháy chữa cháy, phòng chống bão, lũ theo chỉ đạo hoặc được phân công.  

 

  d) Tổ chức tiếp xúc công dân, viên chức và người lao động; tiếp nhận, tham mưu giải quyết đơn thư, khiếu nại, tranh chấp theo thẩm quyền.