Payday Loans

Vietnamese English
Ngày nay, tiếng Anh được xem như một ngôn ngữ phổ thông nhất, là phương tiện đặc biệt hữu ích phục vụ cho việc giao tiếp, trao đổi kinh tế, văn hoá… trên toàn thế giới. Tuy nhiên việc giảng dạy môn tiếng Anh ở trường nghề còn gặp nhiều khó khăn, chất lượng bộ môn không đồng đều, hơn nữa khả năng sử dụng tiếng Anh của học sinh - sinh viên khối Nghề còn rất nhiều hạn chế. Bài viết đề cập một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn tiếng anh.