Payday Loans

1234

Vietnamese English
TRUNG TÂM TUYỂN SINH VÀ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM

 

* BAN GIÁM ĐỐC:

1. CN. HÀ QUANG MINH        PHÓ GIÁM ĐỐC (PHỤ TRÁCH)    

2. THS. LÊ HỮU LIÊM             PHÓ GIÁM ĐỐC

3. CN. NGUYỄN VĂN NHƯ      PHÓ GIÁM ĐỐC  

 

 2016100303

 DSC 02051 NEW

* CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ:

1. Chức năng:

Tham mưu, tổ chức thực hiện hoạt động tuyển sinh và giới thiệu việc làm.

2. Nhiệm vụ:

- Tổ chức điều tra, nghiên cứu, dự báo thị trường lao động, nhu cầu ngành nghề định kỳ

- Xây dựng chiến lược, kế hoạch tuyển sinh dài hạn, trung hạn và hàng năm trình lãnh đạo trường phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi phê duyệt;

- Tổ chức thực hiện các hoạt động tư vấn, hướng nghiệp trong và ngoài trường;

- Đề xuất thay đổi ngành nghề, quy mô đào tạo cho phù hợp với thị trường;

- Tổ chức thực hiện thu nhận hồ sơ tuyển sinh; tổ chức việc thi tuyển hoặc xét tuyển theo quy định, gửi giấy báo nhập học đến thí sinh trúng tuyển;

- Quản lý dữ liệu, hồ sơ tuyển sinh theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức điều tra định kỳ lần theo dấu vết việc làm học sinh ra trường;

- Làm đầu mối quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động trong và ngoài nước; Tổ chức tư vấn, giới thiệu sinh viên thực tập, nâng cao tay nghề và giới thiệu việc làm cho sinh viên sau tốt nghiệp;

- Quản lý và sinh hoạt định kỳ, thường xuyên với câu lạc bộ cựu sinh viên; Định kỳ tổ chức hội nghị khách hàng doanh nghiệp;

- Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất (theo yêu cầu) với Hội đồng trường, Ban giám hiệu về kết quả tuyển sinh và giới thiệu việc làm theo quy định;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Trường giao.