CẤP TRƯỜNG DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG LÀ GIẢNG VIÊN, CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN In

*  Mẫu 1 NCKH - Phiếu đăng Ký

*  Mẫu 2 NCKH - Lý Lịch Khoa Học

*  Mẫu 3 NCKH - Thuyết Minh

Mẫu 4 NCKH - Phiếu đánh giá

Mẫu 5 NCKH - Biên bản hợp Hội đồng xét duyệt

*  Mẫu 6 NCKH - Hợp đồng

Mẫu 6-1 NCKH - Phục lục kèm theo Hợp đồng

*  Mẫu 7 NCKH - Báo cáo tiến độ

*  Mẫu 8 NCKH - Phiếu thay đổi

Mẫu 9 NCKH - Mẫu báo cáo

*  Mẫu 10 NCKH - Biên bản họp HDNT

*  Mẫu 11 NCKH - Phiếu đánh giá nghiệm thu


Tin mới hơn: