Hình ảnnh Lễ tốt nghiệp HSSV In

Lễ tốt nghiệp Cao đẳng K2010 và Trung cấp K2011 năm 2013

Lễ tốt nghiệp Cao đẳng K2011 và Trung cấp K2012 năm 2014

Lễ tốt nghiệp Cao đẳng K2012 và Trung cấp K2013 năm 2015

Lễ tốt nghiệp Cao đẳng K2013 và Trung cấp K2014 năm 2016

Lễ tốt nghiệp Cao đẳng K2016 và Trung cấp K2017 năm 2019

Lễ tốt nghiệp Cao đẳng K2017 và Trung cấp K2018 năm 2020