TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ NẴNG

Tổ chúc hành chính

Địa chỉ: 99 Tô Hiến Thành, P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng

Email: danavtc@danavtc.edu.vn - tuyensinh@danavtc.edu.vn

Điện thoại: 02363.942.79002363.940.946

Tin tức

Chức năng - Nhiệm vụ

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA

PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

I. Chức năng

Phòng Tổ chức - Hành chính có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng chỉ đạo, quản lý các công tác hành chính, nhân sự, quản trị cơ sở vật chất và bảo vệ chính trị nội bộ.

II. Nhiệm vụ

1. Xây dựng, sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy của Trường, đề nghị UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt và triển khai thực hiện.

2. Đề xuất công tác quy hoạch, tuyển dụng, thi đua - khen thưởng, kỷ luật; công tác đánh giá, bổ nhiệm và đãi ngộ nhân sự.

3. Phổ biến, hướng dẫn kiểm tra thực hiện các chính sách chế độ của Đảng và Nhà nước có liên quan trực tiếp tới cán bộ viên chức, người lao động.

4. Xây dựng và triển khai công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong Trường.

5. Tổ chức quản lý lao động, kiểm tra việc chấp hành quy chế làm việc, kỷ luật lao động.

6. Quản lý sử dụng con dấu của Trường, làm công tác văn thư, lưu trữ.

7. Tổ chức hướng dẫn và tiếp khách đến làm việc với Trường.

8. Tổ chức thực hiện công tác thường trực bảo vệ cơ quan, đảm bảo trật tự an ninh trong nhà trường.

9. Tổ chức thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy theo đúng Pháp lệnh phòng cháy chữa cháy và sự hướng dẫn chỉ đạo của công an địa phương.

10. Quản lý, sử dụng có hiệu quả và có kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa kịp thời cơ sở vật chất, thiết bị tại các văn phòng làm việc của Trường, đất đai. Quản lý theo dõi tình hình sử dụng điện, nước, phân tích biến động và đề xuất giải pháp khắc phục.

11. Quản lý và điều hành xe ô tô đáp ứng kịp thời các yêu cầu công tác.

12. Triển khai và tổ chức thực hiện công tác vệ sinh môi trường, quản lý, chăm sóc các loại cây xanh, bồn hoa, cây cảnh trong toàn trường.

13. Chuẩn bị các báo cáo tổng hợp thuộc nội bộ Trường và các cơ quan quản lý cấp trên theo định kỳ và khi có yêu cầu.

14. Quản lý, sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng công tác điện, nước trong nhà trường.

15. Phối hợp với Phòng Tài chính, Phòng Quản trị Thiết bị thực hiện công tác kiểm kê tài sản hằng năm.

16. Đảm bảo hệ thống hạ tầng Công nghệ thông tin phục vụ làm việc và giảng dạy.

17. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

Print
538 Rate this article:
No rating