TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ NẴNG

DANANG VOCATIONAL TRAINING COLLEGE

99 Tô Hiến Thành, Sơn Trà, Đà Nẵng

danavtc@danavtc.edu.vn

02363.942.79002363.940.946

Kế hoạch thực hiện chỉ thị 46-CT/TW của Ban Bí thư về chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hoá độc hại gây huỷ hoại đạo đức xã hội


Để thực hiện chương trình hành động theo quan điểm chỉ đạo của Đảng uỷ Nhà trường, Ban chấp hành Đoàn thanh niên trường xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình hành động như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:
Nhằm tạo cho đoàn viên thanh niên, học sinh - sinh viên cần nhận thức rõ tác hại của các loại văn hoá phẩm độc hại, tổ chức thực hiện nghiêm túc, các quy định để ngăn chặn và phê phán, bài trừ các sản phẩm văn hoá độc hại.
Kết hợp tuyên truyền vận động trong đoàn viên thanh niên, học sinh - sinh viên, khơi dậy tinh thần tự quản, tự kiểm tra, phòng ngừa, phát hiện trong đoàn viên thanh niên, đẩy mạnh các phong trào hoạt động để chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hoá độc hại.

II. Nội dung:
Tiến hành treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về phòng chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hoá độc hại trong khuôn viên trường.
Chỉ đạo các Liên chi đoàn tổ chức tuyên truyền về tác hại của các sản phẩm văn hoá độc hại trong đoàn viên thanh niên vào các buổi chào cờ đầu tháng của khoa.
Kết hợp tuyền truyền trong các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao bằng nhiều hình thức như các cuộc thi tìm hiểu, đố vui, bằng các tiểu phẩm...
Phát động phong trào không vi phạm các sản phẩm văn hoá độc hại gây huỷ hoại đạo đức xã hội trong toàn Đoàn. Ban chấp hành các Liên chi đoàn tiến hành cho Chi đoàn các lớp đăng ký.
Phối hợp với phòng Đào tạo và quản lý học sinh - sinh viên, tổ chức phát thanh tuyên truyền về đấu tranh chống sản phẩm độc hại vào giờ ra chơi. Xây dựng các bài viết về thực trạng hiện nay, các mối nguy hại đến thế hệ trẻ để các Liên chi đoàn tuyên truyền trong đoàn viên thanh niên đơn vị mình.
Hàng năm sẽ có đánh giá, tổng kết biểu dương khen thưởng trong dịp tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường.

III. Tổ chức thực hiện:
Ban chấp hành Đoàn trường quán triệt kế hoạch thực hiện chương trình hành động đến các Liên chi đoàn và Chi đoàn trực thuộc.
Ban chấp hành Liên chi đoàn các khoa tiến hành triển khai nội dung trên đến các Chi đoàn lớp.
Ban chấp hành Đoàn trường sẽ cử Uỷ viên trong BCH theo dõi kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện những nội dung trên.
Kế hoạch thực hiện chương trình trên sẽ diễn ra trong suốt năm học 2010 - 2011.

Trên đây là kế hoạch thực hiện chương trình hành động Chỉ thị 46-CT/TW của Ban bí thư "Về chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hoá độc hại gây huỷ hoại đạo đức xã hội", của Đoàn trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng.

In
824 Đánh giá bài viết:
Không có đánh giá